فایل ورد word مقايسه ي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت درون سپاري شده و برون سپاري شده بر يادگيري، رضايتمندي و تغيير رفتار معلمان دوره ابتدايي شهرستان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقايسه ي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت درون سپاري شده و برون سپاري شده بر يادگيري، رضايتمندي و تغيير رفتار معلمان دوره ابتدايي شهرستان ايلام دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقايسه ي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت درون سپاري شده و برون سپاري شده بر يادگيري، رضايتمندي و تغيير رفتار معلمان دوره ابتدايي شهرستان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقايسه ي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت درون سپاري شده و برون سپاري شده بر يادگيري، رضايتمندي و تغيير رفتار معلمان دوره ابتدايي شهرستان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقايسه ي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت درون سپاري شده و برون سپاري شده بر يادگيري، رضايتمندي و تغيير رفتار معلمان دوره ابتدايي شهرستان ايلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی تاثیر دورههای آموزشی ضمن خدمت درون سپاری شده و برون سپاری شده بر یادگیری، رضایتمندی و تغییر رفتار معلمان دوره ابتدایی شهرستان ایلام انجام شد. این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است و از نظر گردآوری اطلاعات در دسته مطالعات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه پژوهش شامل تمام معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایلام در سال 1397 می باشد که تعداد آنها طبق آمار آموزش و پروش شهرستان ایلام برابر با 610 نفر می باشد که تعداد 234 نفر ( 117 نفر آموزش درون سپاری شده و 117 نفر آموزش برون سپاری شده) از آنها بصورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی همایون نیا 1384 بین نمونه توزیعشد. برای تحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین، انحراف معیار و و آمار استنباطی شامل آزمون شایپر و ویلک و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان رضایت معلمان در سطح اطمینان 95 % از آموزش ضمن خدمت برون سپاری شده بیشتر از آموزش درون سپاری شده است. میزان یادگیری معلمان در آموزش ضمن خدمت برون سپاری شده بیشتر از آموزش درون سپاری شده است. بین تغییر رفتار معلمان شرکت کننده در دوره های آموزشی ضمن خدمت برون سپاری شده و دوره های آموزشی ضمن خدمت برون سپاری نشده تفاوت معناداری وجود دارد. میزان یادگیری معلمان در دو روش آموزش ضمن خدمت برون سپاری و درون سپاری شده برابر است. در کل میزان کل نمرات یادگیری، رضایت و تغییر رفتار معلمان گروه در روش آموزش ضمن خدمت برونسپاری بیشتر از روش آموزش ضمن خدمتدرون سپاری شده است.

لینک کمکی