فایل ورد word مقايسه انگيزه پيشرفت تحصيلي، تاب آوري تحصيلي، خود ارزشمند سازي در کاربران شبکه هاي اجتماعي وعادي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران (منطقه 7 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقايسه انگيزه پيشرفت تحصيلي، تاب آوري تحصيلي، خود ارزشمند سازي در کاربران شبکه هاي اجتماعي وعادي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران (منطقه 7 ) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقايسه انگيزه پيشرفت تحصيلي، تاب آوري تحصيلي، خود ارزشمند سازي در کاربران شبکه هاي اجتماعي وعادي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران (منطقه 7 )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقايسه انگيزه پيشرفت تحصيلي، تاب آوري تحصيلي، خود ارزشمند سازي در کاربران شبکه هاي اجتماعي وعادي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران (منطقه 7 )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقايسه انگيزه پيشرفت تحصيلي، تاب آوري تحصيلي، خود ارزشمند سازي در کاربران شبکه هاي اجتماعي وعادي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران (منطقه 7 ) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

نظر به ضرورت و اهمیت پرداختن به تاب آوری تحصیلی به عنوان یکی از حلقه های مفقوده ی علت یابی برای یافتن انگیزه تحصیلی در نظام آموز شی کشور در دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی، تاب آوری تحصیلی،خود ارز شمند سازی در کاربران شبکه های اجتماعی وعادی دانش آموزان دختر مقطع متوسططه اوش شطهر تهران منطقه 7 در سال تحصیلی 1396-1397 انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است که در قالب مدل علی-مقایسه ای انجام شد برای این منظور 238 نفر ازدانش آموزان مقطع متوسطه اوش به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های مقیاس تاب آوری تحصیلی (ARI) ، انگیزه پیشرفت ت صیلی هرمنس، خودارزشمند سازی کروکروهمکاران 2003و2009و اعتیاد به اینترنت محقق ساخته پاسخ دادند برای بررسی تحلیل از آمارهای توصیفی و آزمون های کولمگروف اسمیرونوف و رگر سیون و تحلیل کواریانس استفاده شد نتایج نشان داد که نتایج پژوهش نشان داد که بین دانش آموزان دو گروه کاربر و غیر کاربر در انگیزش پیشرفت تحصیلی P> 0/004 تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این صورت که دانش آموزان کاربر نسبت به غیرکاربران دارای نمرات پایین تری در انگیزش پیشرفت تحصیلی هستند همچنین بین دانش آموزان کاربر و غیرکاربر در متغیر تاب آوری تحصیلی آن تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این صورت که دانش آموزان غیر کاربر نسبت به تاب آوری تحصیلی نمرات بالاتری نسبت به دانش آموزان کاربر داشته اند و بین دانش آموزان دو گروه کاربر و غیر کاربر در متغیرهای خودارزشمند سازی (درونی - بیرونی) تفاوت معناداری وجود دارد به این صورت که میانگین نمرات در دانشآموزان کاربر نسبت به دانش آموزان غیرکاربر میزان خود ارزشمندسازی (درونی- بیرونی) پایین تر می باشد

لینک کمکی